නුඹ,

Share

අහංකාර මගේ
දරදඬු හිත තුළට විත්
ඇඳ නේක විසිතුරු
කටුසටහන්
සඳ මැදියමේ
පෙරාගත් කිරි සුදෙන්
කල්ක කොට ගල්වමින්
අපරිමිත ලෝකයේ
එක් පුංචි ඉසිඹුවක්
මා කෙරේ
නිම වූ අපූරුව…..

බොහෝ කල් එකට ආ

නුඹේ ඔය ප්‍රේමය
කුටුම්බ ගත කො
ඉනික්බිති නිහඬව
දරා ගත් කඳුළැලි
ඇස් කෙවෙනි යට
රහසින් නොපෙනෙන්නට
මා නෙතට….

Image link: https://bit.ly/32aq8zT

 
Tagged : /