නුඹමයි

Share

නිහඞය නිසලය මුළු ලොව
නිදි නැත සසලය හදවත
සුසුමක් වී මා හද ළඟ
තනි රකිනා නුඹ ළබැඳිය

සීතල සුදුමැලි දෙකොපුල
පියැවුණු නිල්වන් නෙතු යුග
දැල්වුණු හදවත චිතකය
තවමත් මා නෙතු අබියස

දැක ඇගෙ කිරිකැටි සිනහව
දෝතින් ගත් විට තුරුලට
සැඟවී සුරතල් නෙත් තුළ
නුඹමයි ඒ නුඹ සොඳුරිය