අවසානයක් නැති අපේ කතාබහ

Share

ඇය

ගත වෙන්නෙ වසන්තයෙ අවසාන යාමයයි
හීන ගඟ ගොළු වෙලා කම්පිත ව මිය ඇදෙයි
සොයමු ඊතණ පඳුරු හෙට එන්නෙ නියඟයයි
පොරොන්දම් නාගයෝ විස හලා අහවරයි

ඔහු

මොට්ටු මල් පිපෙනවා තවම හැම මොහොතක ම
හාදු, පෙම වැඩි වෙලා පිස දමයි ඔබෙ වත ම
විස හලා නාගයින් හති දමා දිව යත් ම
ඔරුව තොටු‌ප‌ොළෙ තබා එනව අවසර දෙත් ම

ඇය

වැව් කණ්ඩි පුපුරවා වැසි තොමෝ දිය හලති
පොඩි දණ්ඩි හස නගා දිය යටින් පෙම් කෙළිති
සුදු බණ්ඩි උතුරවා ගිරව් රඹ කැන් බුදිති
අයියණ්ඩි කෝ කියා උන් මගෙන් නිති අසති

ඔහු

අක්කණ්ඩි දෙතුන් වර බැහැදැකපු බව කියන්
අම්මණ්ඩි කැමති වෙන තෙක් ඉන්න බව කියන්
අයියණ්ඩි තාත්තට බයෙන් ගැහෙනව කියන්
ඇළ කණ්ඩියක් දිගේ ළඟ ම එනවයි කියන්

ඇය

පැන් කෙණ්ඩි මෙන් හිත ම විටක හීතල වෙලා
තේ මණ්ඩි මෙන් විටක හිත් පතුල බොර වෙලා
පා නොණ්ඩි ගසනු මෙන් හිත ම අසරණ වෙලා
මේ කැන්ඩි කොල්ලා නම් පුදුම ඇණයක් වෙලා

 

Image courtesy: https://bit.ly/3uAkiDx

 
Tagged : / /