කිසිදා නො මියෙන මල් පිබිදේවා

Ramalka 0 Comments

අවිය අතරින් හෙටක් දකිමින්

මුර අඩවිය අභියසින්

දහසක් පැතුම් තුරුලු කරමින්

නිරුත්තර බැලුම් හෙළමින්

අඳමිටු කුරිරු ත්‍රස්තයන් හට

ගැලවී යා නො හැකි වන සේ

අවිය නිති දරා

සිටියේ මුර දේවතා එළි ලෙසා

බුර බුරා නැගි දුම් වළා

අහස් කුස දස ඉගිලුණා

කටු කම්බි නැඩ පඳුරු දැකලා

දෑස් බොර පැහැ වුණා

එදා රණබිම සොහොනකි මෙදා

පියැඹුණි උණ්ඩ තණපත් බෙදා

සෝ සුසුම් මැද අප දවා

මුර දෙව් නින්දක සදා

රණබිමත් අද ගොලු වෙලා

නිහඬතාවය රජ වෙලා

සුළං රැල්ලක් ලෙසේ ඉඳහිට

ඇසේ දේශප්‍රේමය ස්වර වෙලා

අවී හැඬූ බිම සරු වෙලා

රුදුරු ගිනි දැල් පර වෙලා

සාමයේ තණ පලස මතුපිට

සුවඳවත් මල් පිබිදිලා

කිසිදා නො මියෙන මල් පිබිදේවා

මේ විරුවන් මළ බිම මත්තේ

එමල පිපෙන්නට වාරු උවැසි නැත

කඳුලු රුහිර ගැලු සාර බිමේ

ඡායා රූ යොමුව : https://www.stolbun.org/uvph/aspire-and-inspire-a-custom-painting-of-you-as-a-soldier-returning-home-to-your-kids