මුතු

Share

සඳේ නුඹ දුටුවාද
ඇගේ ඒ ගෙල වට
මුතු පොටේ මුතු ඇට
දෑස් අග නලියනා’යුරු

දඟකාර ළමා විය
නිමාකර වැඩිවියට
පැමිණි දා මව් ඇගේ
කන පැළඳූ තෝඩු මුතු

මාල හත ගෙල පැළැඳ
කුල ගෙදර යනෙන දා
මාපියන් ඇයට දුන්
උරුමයයි මාලේ මුතු

හිමි ඇගේ ඔත්පලව
ලෙඩ ඇඳට වැටුණු දා
දෙකන් ඇගේ පාළු විය
දෙනෙත් රත් පැහැති විය

සඳේ නොහැකිද ඔබට
කඩා තරු පොකුරක්
ඇගේ ගෙල පළදන්න
ඇගේ දෙකන් සරසන්න

Image Courtesy :https://bit.ly/3FHqFg3

 
Tagged : / /