පැන්සල…

Samadhi 0 Comments

හැමදේම ලියපු පැන්සල අහක දාල
පෑනෙන් ලිව්වෙ
වෙනස් කරන්ට බැරි වෙන්න

කොමා තියලා කෙළවුණ තැන
මකාගන්ට කෙල ගෑවෙ
ඉරෙන බව දැන දැනම

දැං ඉතිං හූල්ලං
ඉරුන කොළ ඇලෙව්වට
කෙළවෙලා හොඳම තැන
මගේ ජීවිත කවිය

ඉතිං උඹට යස වැඩේ
පැන්සල අහක් කෙරුවට
හොයා යං පුරුදු පැන්සල
දැංවත් තිත තියාගන්නට…

Image Courtesy : https://bit.ly/2JSAvgL