අවසරයි සෙනෙහස පුදන්නට…..

Share

සිහි කරන විට වදන් ඔබ කී
දෙනෙත් කඳුළින් පිරෙනවා
නොමැත අවසර හඬන්නට මට
එය ද ඔබහට දැනෙනවා
ඈත්වී ඔබ ගියපු දා සිට
තවම මම ඉකිබිඳිනවා
සිහිවනා විට ඔබේ හසරැලි
බොහෝ දුක් මට දැනෙනවා

හමුවනා අය වෙන්වනා බව
අසා තිබුණත් මා හොඳින්
වාව ගන්නට නොහැක මා හට
වෙන්වීම ඔබෙ නම් ඉතින්
නොහැක අමතක කරන්නට ඔබ
කවරදාවත් මගෙ සිතින්
අවසරයි සෙනෙහස පුදන්නට
ඔබට සැමදා මගෙ හදින්

පැමිණි දා සිට කුසට ඔබ මගෙ
දැනුණෙ මහමෙර ලද ලෙසින්
දියණියයි ඔබ මගේ සැමදා
කසාවත දැරුවත් ඉතින්
දෙනෙතෙ කඳුළින් යුතුව අද මම
වඳින්නෙමි ඔබ හට ඉතින්
එතෙර වන්නට සසර ගමනින්
ඔබට පතනෙමි ඉතසිතින්

Written By : Achini Liyanage

Image Courtesy : https://bit.ly/33naz78

 

 
Tagged : / / /