පිණි වැටෙන හිමිදිරියක……….

Share

තෙලි තුඩග නුඹ,
ලියූ කවි මල් පතක,
සිපගත්තාලූ සමනළ තටුවක්,
පිණි වැටෙන හිමිදිරියක.

කොකණද වීණාව ඔබ,
වැයූ සිවර මල් කෙණ්ඩියක,
ගිලගත්තාලු සමනළ තුඩක්,
පිණි වැටෙන හිමිදිරියක.

එකින් එක ඒ පද,
මුසුව ස්වර මීවිත එක්ක,
උපත දුන්නාලු පුත් ගීයකට,
පිණි වැටෙන හිමිදිරියක.

ඒ සුපසන් පුත් ගීය.
එක්ව සුදු සමනළිය,
වැන්දාලු සිරිපා පතුල,
පිණි වැටෙන හිමිදිරියක……..