වඩිනු මැන බුදු පියාණනි නැවතත්

Share

සසර සරනෙමි නොදැක නිවනක්

තවම සොයනෙමි සිතට සෙවනක්

ලබා දෙන්නට දහම් පවනක්

වඩිනු මැන බුදු පියණි නැවතත්

 

අඳුර විනිවිද ලොව එළිය කළ

දනන් හද තුළ මෙත් පහන් දල්වන

උතුම් බුදු බණ අසාගන්නට

වඩිනු මැන බුදු පියණි නැවතත්

 

සසර සරමින් දුක්ම විඳිනා

මෝහ ගින්නෙන් මනස දැවිලා

පිහිට සොයනා දන ඉන් මුදන්නට

වඩිනු මැන බුදු පියණි නැවතත්

image courtesy : http://what-buddha-said.net/gallery/index.php/Buddha-Images/Thai-Buddha

 
Tagged :