කියාදෙන්  මට ……

Share

පොතට පෙම් බැඳි මම
විදින දුක දැක නුඹ
ඔය තරම් අඬන්නේ
මගේ දුකට දුක හිතුණ ද ?
කළු කරන් ඔය මූණ
අඬන කොට එක දිගට
හිත හදන් මං කොහොම
නිදි වරන්නේ පොත එක්ක
කියාදෙන් අහස නුඹ මට …

Image credits : http://cdn.onextrapixel.com/wp-content/uploads/2010/04/rain59.jpg