ඉඩෝරය නිමවෙන්න…

Share

ලිහිණියෙකු දුටු විගස සිතුණි මට පවසන්න

යනවිටදි ළඟදීම අහස්තල දැකගන්න

හමු උනොත් මේඝයක් හැකිවේ ද පවසන්න

පොදවැස්ස වස්සන්න ඉඩෝරය නිමවෙන්න

 

කෙත්වතු ද නිසරුය වැසි ආවෙ නැති නිසා

වැව් පතුල පෑදිලා පිරෙන්න දිය නැති නිසා

පොළෝතල ඉරිතැලී හිරු රැසත් තද නිසා

ගහකොළ ද හඬනවා පිනි නොදුටු දුක නිසා

 

කලක් නොදුටු පොද වැස්ස ආසයි දැකගන්න

මල් පෙති මත රැඳී තණ අගින් බේරෙන්න

නැවුම් සුවඳක් දෙමින් පොළෝතල සිපගන්න

හැකි විගස පැමිණෙන්න ඉඩෝරය නිමවෙන්න

 

Written by : Yasumi Anjana
Image credits :  https://bit.ly/2Zcx7Xm

 
Tagged : /