කවිය

Share

 

එකට ම හැකිළෙන, එකටම දිග ඇරෙන, එකට ම උස් පහත් වෙන, එකට ම නවතින, එකට එක ම හැඩයට ගලා යන සාරවත් පේළි හතරක ලස්සන ම එකතුව !

 

අරුණ විලස තිමිරය හැර සිරිය ගෙන

බිඳුණු හිතක සිසිලස පැතු සුවය දෙන

කඳුළු දෙනෙත සඟවා සොමි සිනහ සෙන

කවිය තරම් ඔසුවක් ලොව තියෙද වෙන

 

දිවි කතරෙ උණුහුමම නිති වැළඳ ගත්තෝ

හිතෙ පහස බෙද දෙමින කිළිටුවක් නැත්තෝ

ගුණ වයන තුති පහසෙ උරුමෙ නොම ලත්තෝ

දුක සතුටෙ රස විඳිති කවි කරන ඇත්තෝ

 

පද හුඟක් පිළිවෙළට පොකුරු කර තියා

සිතුවමක් උපදවන ලෙස හැඩට වියා

මතකයන් ළඟ යදින තනුවක ම ලියා

කවි හිතක් දන්නව ද දුක නිවන නියා

 

යුග යුග ඇදුණත් එකිනෙක පෙළට ගෙවී

මනු කය දිරුවත් චිතකය ළඟදි දැවී

ගරු සරු බුහුමන් හරසර ඔකඳ වෙවී

දන මන රැව් දෙති හැම කල රස ම කවී

 

රැයෙහි අඳුරෙ තරු අහුරට මුහු වෙති

දියෙහි බිඳෙන පෙණ විලසට සුපිපෙති

මලෙහි සුවඳ සේ දස අත විහිදෙති

කවියො මියෙන මුත් කවි රස නොමියෙති

 

Image  Courtesy : By Author

 

 
Tagged : / /