පින්බර පොසොන් පොහොය

Share

භාරතයේ දම් සෝ රජකම් කළ             දවසේ
සද්ධර්මයෙ චිර තිථියට සඟ ගණ       එකසේ
නව රටකට දහම් පඬුර පිරිනැමු          පිරිසේ
ලක්දිව දම් රසෙන් වෙලුණි එදවස මෙලෙසේ

දම්සෝ මහ නිරිඳුන් හා මිතුරු    පෙමින්නේ
දෙටුතිස් රජු ලක්දිව සිහසුන        දරමින්නේ
දහම් කරුණු විමසන ළය පිරි   සැදැහින්නේ
ලක්දීපය සදහම් මාවතට           හැරෙන්නේ

මුව දඩයමෙ යන දෙටුතිස් නුවණැති           කෙනෙකි
මිස්සක ගිර දම් දෙසුමට සුදුසුම                    තැනෙකි
මිහිඳු තෙරුන් සමඟින් සැදැහැති සය           දෙනෙකි
ගුවනින් වැඩි පොසොන් පොහොය පින්බර  දිනෙකි

ජන ජීවිත ආගම දහමින්                             පිරුණා
මනු හදවත් සුවයෙන් ඉතිරුණි                 කරුණා
සුගති බෙලෙන් හැම දුක් බිය මග           හැරුණා
පොසොන් පොහොය බැබලුණි සදහම්   වරුණා

සිත කය වචනය සැදැහෙන්     නිවේවා
සුචරිත ඇවතුම් ගුණදම්          වැඩේවා
අකුසල් දුරුවී කුසලින්                පිරේවා
දෙලොව දිනන සදහම් මග   පෙනේවා

Image Courtesy  : https://bit.ly/2YKON9x

 
Tagged : / /