කලින් බැස ගිය පොසොන් සඳ නුඹ

Share

එදා අප…..
එකට හිනැහීමු, එකට හැඩුවෙමු
එහෙත් අද…

නුබ සිනාසෙයි
එදෙස බලා අප,කෙසේ හිනැහෙම් ද…
නෙතට නැගෙන කදුළු සගවා
ඔබේ නිහඩ මුහුණ දෙස බලාන…

මතු යම් දිනක අප හමුවේවි…
මේ අහස් කුස යට
එදිනට අප හිනැහෙමු
නැවත කදුලක් නෙතට නොගලන්න…

එතෙක් අප බලා ඉන්නෙමු
නෙතඟ රැදි කදුළු බිද දරාගෙන…