නිසල සඳ නුඹ

Share

පුර හඳැති රාත්‍රිය
නීල ජලාසය වෙලාගෙන ඇත
වර්ණවත්ය ජල තලය
මුදුන් වූ හඳ එලිය මැද,
එහෙත් එක් සඳක් ඇත
ජලාසයෙ දියවර මත,
සඳ දෙකක් නොව එකක්මය
ඒ ඡායාව ද සඳේම ය.
ඡායව අලංකාරය;
ජලාසය නිස්කලංක ය;
දිය මත තරඟ දනවා චංචල කරනු කිම?
නිසොල්මනේ අසිරිය විඳිනු මැන
දිය මත පෑයූ සඳ දැක
~ගීත් හෙට්ටිආරච්චි~