පින්කාර සද

Share

MoonGirl

අමාවක දා අහස පිරිලා,
තාරකවන් රැසක් පායා.
සුමුදු සුකොමල තාරකාවී
හිනැහුනා රැය එලිය කරලා.

තාරකාවන් රෑසක් වටකර,
දිදුලනා තරු රජෙක් පායා,
අමාවකදා එලිය දුන්නා,
තාරකාවී තනිවෙලා .

තාරකාවී එදෙස බලලා.
හිනෙහුනා , ඈ මෙසේ සිතුවා.

”අද අමාවක හෙට පොහෝ දින,
සුපුන් සඳ වත පායනා,
පින්කාර මම, උරුමයයි සඳ .
චෞර තරු රජ පරදනා.”

පින්කාර සඳ, උරුමයයි ඈ.
පෘතුවියම වන ,
ගුරුතරුව නිති පරදනා……