ජීවිතය……

Share

මිරිඟුව ලඟට විත් පැන් දිය       සෙව්වාට
ඈතින් දුටුව දිය නැත දිව            ගිලුනාට
ජීවිතය සැප පිරියි අප                   සිතුවාට
දුක්ගිනි, කඳුලැලියි ඇත තනි    නැතිවාට

වියපත් මැලවු වත දුටු කල                 සබඳ
සිහිවේ මෙදුක උරුමෙකි බව             මටද
වත්සුනු තැවරුවත් සඟවන්නද    කෙලෙස
නවතුනු තව ලන්වන විට               අවසනට

දිනයක් ගතවි නව දිනයක්              එලඹීයත්
අමතක නොවේ තව ලන් වන බව   මරුටත්
ඉර සඳ තියන තුරු ඉන්නට            දැඟලූවත්
ඉරත් නැතිව යන බව සිහියේ         තිබේයන්

හෙම්බත් වුයේ අපගේ දිවි          රැක ගන්ටයි
දුක් වින්දේ තව දිනයක් වත්              ඉන්ටයි
හම්බ කලේ හෙටවත් සැපයෙන්       ඉන්ටයි
අවසන වන්නෙ වල පල්ලේ         නිදියන්ටයි