(නො )නිමි පෙම….

Share

Love-Story
අතින් අත ගෙන
පිරිමදිමින් හිස ඇගේ
සැනසිලි බසුත් කියා
දහසක් පොරොන්දු තබා සිත මත
අසා ඇයගේ බොලඳ වදන් නිති
විසල් සල් ගස් සෙවන යට හිඳ
සිහින කඳු ඔහු සදා නොනිමිව
ඇගේ සිහිනත් සන්තකයත් ගෙන…
ආශාව සගවා ආදර වෙස් මුහුන යට
ඇය මුලා කොට වශී සිනහවට
අදත් වෙනකෙකු සනසනා
කිසිත් නොමවූ විලස හිනහෙන
අගෙයි ඒ සරසවි පෙම්වතා….