දුප්පත්කමත් රැලි නැති කූඩුවක් වැනී

Share

දවස පුරා ළය දවනා නොනිමි ගිනී
රත් කළ යවුලෙන් සිරුරට තදින් ඇනී
හිත පාරන නැතිබැරිකම විඳිමි තනී
දුප්පත්කමත් රැලි නැති කූඩුවක් වැනී

හැදියාවට පැසසුම් තුති නොමැත මිණී
බලයට නිලයට සැලකිලි සැවොම ගෙනී
අසරණ කමට ගල් මුල් දොස් පද පමණී
දුප්පත්කමත් රැලි නැති කූඩුවක් වැනී

පහන් කූඩුවක උපතයි කලාවෙනී
රැල්ලක අඩුවක්වත් නැති නිසාවෙනී
හැම නෙත් පහදා දිලුණේ සැදෑවෙනී
දුප්පත්කමත් රැලි නැති කූඩුවක් වැනී

Image Courtesy : Ishanka Deshapriya

 
Tagged : / /