දැනී නොදැනීම

Share

මායමකි සරදමට ඉඟි කරන මුව කමල

විහිළුවකි කඳුළු බිඳු වගුරනා නෙතු අගක

සරදමකි වදන් ගොළු කරවනා දෝස සැම

පාඩමකි නිදන් ගත මතක පොත් පිටු අතර

 

සෙලවෙනා මනසකට ආවඩන කතාවක

කතුවරුන් මුණගැසෙයි ගතවනා දිනෙන් දින

මවාපානා රුවට මවාපානා වදන

නොගැලපෙන අරුමයක විඳවනා සිත් අතර

 

දැනේවි ද මදහසක් දැලි පිහිය මෙන් කැපෙන

නොදැනේ ද රඟපාන දුර්ගන්ධ ආත්මය

දැනී නොදැනීම අත්හදා බලමින් සොඳට

නැවුම් පිටුවකට ඉඩ වෙන් කරමි සකි නුඹට!

 

Image courtesy: https://bit.ly/3sD7BY2

 
Tagged : /