සාධනය

Share

බුද්ධිමත් බව
හාස්කමකි……
උගත්කම
විප්ලවයකි…..
බුද්ධිමතා සැමවිට ම,
උගතකු නොවේ…
උගතා සැමවිට ම,
බුද්ධිමතෙකු ද නොවේ…
එම නිසා…,
විප්ලවයක්
හාස්කමක් වන්නේ ද,
හාස්කමකින්
විප්ලවයක් හටගන්නේ ද,
නැත….