වැස්ස ඇයි නුඹ කුරිරු !

Share

රෑ මැදියමට ළංව

නිදි නොමැති යාමයේ

ඇද හැලෙන්නට තරම්

වැස්ස ඇයි ද නුඹ වුණේ කුරිරු

 

එකින් එක ජීවිතේ මතක

නැඟෙනවා යළි යළිත් සිහියට

යළි නොඑන ඒ දවස් මතක් කරනට

වැස්ස ඇයි ද නුඹ වුණේ කුරිරු

 

වැහි සීතලෙන් මිදෙන්නට

උණුහුමක් සොයන අතරේ

මව් තුරුළේ උණුහුම මතක් කරනට

වැස්ස ඇයි ද නුඹ වුණේ කුරිරු

 

කඩදහි ඔරුවක් යවමින්

නුඹ වැටෙනා විට තෙමෙන්නට

හීන මැවූ ඒ කාලය මතක් කරනට

වැස්ස ඇයි ද නුඹ වුණේ කුරිරු

 

ඇය එන තුරාවට තෙමෙමින්

කඩමණ්ඩියේ මඟ බැලූ දවස්

ඇය සමඟම ගිය බව මතක් කරනට

වැස්ස ඇයි ද නුඹ වුණේ කුරිරු

 

සෙමෙන් පටන් ගෙන

ගුගුරා හැලී දැන් නිහඬ වී

ජීවිතය මෙයයි කියන්නට තරම්

වැස්ස ඇයි ද නුඹ වුණේ කුරිරු

 

Image Courtesy ; https://bit.ly/2BzP48Y

 
Tagged : / /