ගාඩි ළඳට, හාමු මහත්තයගෙන් පිළිතුරක්

Share

රූප සොබාවට නොවෙයි වසඟ උනෙ

හිතේ හයිය වෙහෙසන නුඹට යි

ගාඩි ළඳක් නොව උඹ මගෙ පපුතුර

දිවි එළි දල්වන දෙවැනි මව යි

 

ඔත්පල මෑණිට උවටැන් කළ හැටි

දකින්ට මගෙ නෙත් පිං කෙරුවා

කොළඹ රටේ අඟනුන් ළඟ නැති ගුණ

හීන කුලේ උඹ ළඟ දුටුවා

 

තහංචි වැටකොටු බිඳ ළඟ ඉන්නට

කුලදෙටු අවසර මම ගන්න යි

බහ දෙනවා නම් උඹේ හදින් මට

මාල හතක් ගෙල පළඳන්න යි

 

“රූප ස්වභාවට හිත වහ වැටුණට” යන ගීතයට පිළිතුරු කවියකි.

 

Image Courtesies

 

 
Tagged : / /