සොඳුර නො වෙමි මා

Share

දසත විසුළ දහසක් සිතිවිලි අතර

සිත් සේ රැඳෙන්නට වෙන් වූ ඉඩ හසර

ආශා නො නිමි දල්වා රිසි බලා හිඳ

සිටුමට කාලය නොම වේ පිය මිතුර

 

ස්වප්න මැදුරු නෙතු අද්දර වියැකී

එක මග දෙදෙනෙකුට යන්නට මග ඇහිරී

තාලේ තබමි නිම වෙන ගීයට සමු දී

එනමුදු ඔබ දෑත තාමත් මා අත පතතී

 

පුබුදු මගේ හසකැන් ඔබ හට විය මල්දම්

කුලුණු මගේ නෙතුකැන් ඔබ හට විය පින්දම්

තුරුණු මගේ හද විල ඔබ හට මල්කම්

යළිදු නොම බැඳේ ඔබේ නමට රන්දම්

 

සසර පුරුදු ඇති අය ළඟ අප නැවතී

ළකලු හදින් ආදර ගෙත්තම වියතී

අඩ සඳකට වඩා පුර හඳ අහසට අසිරී

ආලේ රසඳුනකි ඔබ හද නොම හැඳිනී

 

Image Courtesy : https://bit.ly/3dKFe2U

 

 
Tagged : / /