පසෙක තැබූ සුදු කොළය 

Share

පන්හිඳත් ගොළු වෙලා, කවියත් නිහඬ වෙලා, සුදු කඩදාසියට මොනවා හිතෙනවා ඇද්ද?

 

පසෙක තැබූ සුදු කොළය

ඇරඹුමක් ගෙන තිබූමුත් ලියන්නට

ලියූ කවියේ පද තවත් ඉතිරිව ඇති බව

නොදනී නේද නුඹ නොකියවා ම එය

 

කවියේ අරුත අතහැර

ඒ කවියා නැත පෙනෙන්නට

සොයමි අරුතක් ගෙන එන

කවියෙකු ඉතිරිය ලියන්නට

 

පන්හිඳත් එකඟ නම් මෙය ලියන්නට

තවත් සුදු ඉඩ ඇත කොළය පුරාවට

හිත එකඟ නොවේ නම් එය ලියන්නට

අහිතක් නෑ ගුලි කර ම දමන්න පසෙකට

 

(ප්‍රමෝද් ඩිල්ශාන් ලියූ ගොළු වුණු පන්හිඳට පිළිතුරු කවියකි !!!)

සේයා රූ – https://bit.ly/2L1taQX

 
Tagged : / / /