අද අදම

Share

තුරු වදුල විනිවිදින
රිදීවන් හිරු එළිය
කුමුදු මල් මනලොලිය
සියොතුන්ගෙ කිචිබිචිය

උඩු ගුවන ගුගුරුවන
අනෝරා වැසි සමය
මහ කඳු පිස හමන
ඒ චණ්ඩ මාරුතය

එළිය වුව අඳුර වුව
තවත් එක් දිනක්මය
නොම අතැර පසුබටව
කරනු වැඩ අද අදම

Written By :  Menuka Jayalath

Image Courtesy : https://bit.ly/2QzjzzU

 

 
Tagged : /