පිටිසර ජීවිත

Share

තදට වැහි පොද වැටී පෙඟෙමින් 

වහලයෙන් දිය ඒවි ද

නිතර හමනා මාර හුළඟට

කටු බිත්ති පරදීවි ද

 

ලාට ගාමින් කෑලි හෙලවෙන

බස් රියක් අද ඒවි ද

හිතේ සැකයෙන් කඩපිලට ගොස්

නැවත හවසට ඒවි ද

 

පාට ගාමින් හීන ඇහිඳින

පොඩි උන්ට හරියාවි ද

කහට තැවරුණු එකම ගවුමේ

පහුදාට තෙත යාවි ද

 

කට්ට කළුවරෙ කන්න හොයමින්

හස්ති වැට පන්නාවි ද

රෑට පැල් වැදි හේන රැකි උන්

හඳට කලියෙන් යාවි ද

 

සුන්දරයි යැයි කවිත් ලියවුණු

හද්ද පිටිසර ගම්බද

සිහිල් පිරිසිදු වාකඳක් හැර

වෙනත් සැපතක් නෑ තව

 

Written by : Yasumi Anjana

Image Courtesy : http://bit.ly/2XSVrfQ

 
Tagged : / /