මතක බණ

Share

ගරු සම්භාවනීයන්ගෙන්
අවසර !
නැසී ගිය පිංසාර
කුළුඳුලේ පිළිසඳර…
“ස්වප්නයකි”
තවමත් ඇසට
ගිම්නහානයට සැපත්
ශෝක ගී වලට…

සිහිපත් කරමි
හිතවත් හදවතට
මා ආශ්වාස කළ
නිකමට හෝ ඇවිත් ගිය
හැම හුස්මකට ම මා ණයගැතී
හෘදයාංගම ස්තූතිය
පුද කළ යුතුම ය…

නිශ්චල ආශිංසන
නිර්නාමික ගුණ කථන
වර්ණනා, විසංවාදී
විහඟ වේදනා මැද
ශෝකාකූල ප්‍රේමයේ
අවසාන කටයුතු
වඩම්වා කඳුළ
සතුට පමුණුවමු
සමා අවසර…

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3ooBhqX

 

 
Tagged : /