විසිරුනු පැතුමන්………..

Share

දිනක් එක් තව ඇතත් අද මට
සිතත් මා හා හිනැහුනා
මගෙන් ඔබ දුර යනු බලා හිඳ
පැතුම් හිත යට වැළලුනා

තරු පොකුරු විද රෑ අහස සිප
සඳුට නෙක ඔච්චම් කලා
සුදු වතින් සැරි කඩුපුලක් තව
රෑ, දිනිඳු හට පෙම් කලා

සියොත් කැළ තුටු ගී ගයා විද
අනඟ රැඟුමන් පෑ එදා
මමත් ඔබ හා පහළ ගං තෙර
රහස් ගී පද මිමිනුවා

දුරස් වන්නට සිතුවෙ ඇයි ඔබ
මගේ පෙම් සිත වැලපුනා
තවත් එක් රුදු හීනයක ඔබ
මගේ සිත යලි තනි කලා

Image Source : http://alonequotes.blogspot.com/