ආත්මාර්ථකාමී තව්තිසාවන්

Share

පරවෙන මැලවෙන

සුවඳ වියැකෙන

මල් පූජා කර

නොවියැකෙන පැතුමන් පතන

 

පුංචි හුළඟටත් නිමෙන

දැල්වෙන පහන්

පූජා කර

දීර්ඝායු ඉල්ලන

 

මැරෙන ලෝකෙක

මැරෙන්නෙ නැති

මංමුලා වූවන්

වසන

 

දැවි දැවී එළිය දෙන

පරාර්ථකාමී ඉටිපන්දම්

තවත් වේගෙන් දියකරන

විස ඔක්සිජන්වලින් පිරුණු

ආත්මාර්ථකාමී තව්තිසාවන්

 

Written By: Isuru Supun

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3Z9ez75

 

 

 
Tagged : / /