පිනි බිදු රැඳුනා ඇගෙ පෙති මත…

Share

මලකි සුන්දර.. සැලෙන පෙති ඇති

මල් යායකි.. ඈ රඟදෙන

හමන විට.. මද නල..

පෙති සැලුනා.. සොඳුරු විලසින

දිනක මද නල.. සැඩව හැමු කල..

ඇයද රැඟුවා.. සුපුරුදු ලෙස

රැඟුම අතරින්.. ඈට නොදැනිම..

පෙති ගිලිහිනි.. නොසිතූ ලෙස

දැනුණු දා සිට.. යලි පෙති සලන්නට..

වරම් නැති බව.. ඈ හට

පිනි බිදු රැඳුනා.. ඇගෙ පෙති මත…!

By Nadeesha Jayasuriya

Image Source: http://revistaactual.com.mx/revista/wp-content/uploads/2013/10/kindranikole_portada.jpg

 
Tagged :