දිළෙන තරුවක් මං…

Share

ඈත අහසේ රැයේ දැක මං
“මටත් වෙන්නට හැකිද තරුවක්”
කියා ළතැවෙන සොඳුරු හදවත්
වෙතට ලියමි මං….

උපන්නෝ මං කඳුලු ගොඩකින්
කැබලි වී සුනු විසුණු වූ ඒ
චෝදනාවන් එකට ගුලි කර
බැබලුණෙමි මං…

නැවත නොහඬමි
ඉතින් දිළිසෙමි
රැය ද බබලමි
හෙටත් පායමි
ඈත අහසේ මං……

image courtesy: https://pbs.twimg.com/media/CZr0pRVWwAMXR9t.jpg