ගොළු වුණු පන්හිඳ…

Share

ගොළු වුණු පන්හිඳ
ගොළු නො වූවා නම්
අසයි මගෙන්
ඇයි නුඹ නිහඬ?

 

කියමි මම
නුඹ සේ මම ද ගොළු වූයේ
අකලට පෙම් කිරීමෙන් බව

 

ගොළු වුණු පන්හිඳ
ගොළු නො වූවා නම්
අසයි මගෙන්
කුමකට ද නුඹ පෙම් කළේ?

 

කියමි මම
නුඹ සේ මම ද පෙම් කළේ
අලුත් කඩදහි කොළයට බව

 

අහෝ පන්හිඳ!
නුඹ සේ ම මම ද ගොළු වූයේ
එහි මට පෙර තවකෙකු ලියා තිබූ බැවිනි…

 

Image Credits: https://bit.ly/3h6UwRi

 
Tagged : / /