නිසල සයුර

Share

 

සයුර නුඹ හරිම පුදුමයි

ඇහිපිල්ලමක වේගයෙන් 

වෙනස් වෙන

විටෙක නුඹ නිසලයි

විටෙක නුඹ හරිම රළුයි

නුඹේ ඔය නීල වර්ණය

නෙත් වශී කරවයි

නුඹේ ඔය මඳ පවන

ගතට ගෙන දෙයි සිසිලස

කී දෙනෙක් නම් 

නුඹ ළඟට විත් 

සිතේ දුක පවසන්න ඇත් ද

කෙසේද මෙතරම්

දුක් ගොන්නක් දරා සිටින්නේ

අපට නැති ධෛර්යයක් 

නුඹට කොයින් ද…

 

Written By : Charya Senanayake

Image Link : https://bit.ly/2C4skhP

 
Tagged : / /