පව්කාරිය

Share

තිඹිරිගෙයි පණඇද්ද
පව්කාර බිළින්දිය
මව් මරා ඉපදිච්ච
පව්කාර කුමාරිය

මහමෙරක් දුක්වින්ද
සැමගෙ මෙහෙකාරිය
ගෙයි උන්ගෙ පව්වලට
කරගැසූ ළමිස්සිය

වසන්තය සොයාගෙන
නොකියාම නික්මිච්ච
ඒ හීන බිදගත්ත
තනිවෙච්ච මල් කුසුම

පවුකාර පරපුරකට
පණ දුන්නු පණ කෙන්ද
උන්ගෙ පව් කරගසා
පරවෙච්චි තනි කුසුම

කවුරුත් යන නොයෙන
පාලු වූ සුසානය
පහනක්දු නොදැල්වුනු
පවූකාරියගේ සොහොන.

 

Image Courtesy:
http://www.inbliss.org/uploads/1/0/7/9/107948689/322877-karei-psico-centro-terapia-rostros_orig.jpg

 
Tagged :