සිත් සරය

Share

දුටුදා නුබේ හසරැල්
බැඳුනා සෙනෙහෙ දම්වැල්
දුටු සිහින තුන්කල්
නිසා බැඳුනා මෙසේ පදවැල්

නුඹ පැමිණ සිහිනෙන්
ඇමතුවා මට දෑසින්
කිසිදිනක නොසිතු විලසින්
ගෙනගියා හද රහසින්

පැතූ මුත් පවන සේ
සිටිනු ලං වී රහසේ
නොහැක ඉනු එලෙසේ
හැබෑ නොවෙ මා පැතුම් පැතුසේ

පමණි ඔබ සිහිනෙන්
සිප ගන්නෙ රහසින්
බැරිද ඉනු එලෙසින්
දිවි තුරුම අසලින්