ඉර, හඳ, තරු…

Share

උදේට ඉරත් එක්ක
හරි ළෙන්ගතුයි
අහස…

ඒත්, හවසට
හඳත් එක්කමයි මුකුළුව
පෙම් දබරයක් ද
අමාවක ?

ඒත්,
නෑ තනියක්
තරු අවිදින්…

හරි ආඩම්බරයි
අහස…
ඉර, හඳ, තරු
දැන දැනත්
පෙම් විත්තිය,
පායන්නෙ අහසෙමයි

ඒ,
උස් තැනක්
හන්දා ද?

 

image courtesy :https://grandmalin.wordpress.com/tag/sun-moon-stars/  Patrice Torrillo fineartamerica.com

 
Tagged :