හදවතේ ගීතය

Share

නිමක් නැති ලෝකයක
ඉඩක් ඇති භවයක
පණ ගැහෙන රාවයට
නිදහසේ කන්දෙන්න

සිතුවිලි එකින් එක බැඳී
මැවුණු ඒ සිත් නදිය
ගලායන තාලයට
ආදරෙන් ලංවෙන්න

නොනිමි ආශාවන්ගෙන්
පිරී වෙහෙසී ගැටෙන
හති අරින රිද්මයට
කන් දී බලා ඉන්න

නිදහසක් නිවනක් සොයා
සසර සැරිසරන මේ
හදවතේ ගීතයට
මදක් හෝ ඉඩදෙන්න

 

Image Courtesy – https://shesaid.com/6-reasons-listen-music-making-love/

 
Tagged : / /