ආත්මයක් නිවන්නට

Share

සංසාරෙ දිගු ගමනෙ
නුඹෙ මතක මට කුමට
ආත්මෙම කිලිටි කළ
නුඹෙ ආලෙ මට කුමට
හැරදාල යන නුඹේ
ප්‍රේමෙ ඉල්ලනු කුමට
ඉතින් නුඹ මට දුන්නු
කඳුළු දෑසට කුමට

හැමදාම නුඹව පැතු
මගේ හිත අවංකයි
කිසිදිනක බොරු නොකළ
මගේ පෙම පවිත්‍රයි
හැමදාම දුක් වින්ද
හිතට දැන් සැනසුමයි
ඉතින් දැන් නුඹෙ මතක
හැරයන්න අවසරයි

කවියකට පුළුවනිය
බිඳුණු හිත් හදන්නට
රිදුණු සිතකට හැකිය
හසරැලි නගන්නට
එවැනි හිතකට හැකි ද
ආයෙ පෙම් කරන්නට
ඒ හිතේ පෙමට හැකි
ආත්මයක් නිවන්නට

Image Courtesy :- https://bit.ly/2H4Vlvr

 
Tagged : /