වසන්තය නම් සිහිනයක්මැ’යි

Share

දිය බිඳක් නැති රළු පොළොවකට
කෙසේ නම් පෙම් කරනු අවැසි ද
ජලේ පිපි මද පවනේ රඟ දෙන
සුදෝ සුදු සත් පියුම් විකසිත
හිරු රැසින් ගිනි ගැහුනු පොළොවට
ඉරි තැලී ගිය සිරුර වසනට
දිය බිඳක සිසිලස රැගෙන එන
කළු වළාවක ලකුණුවත් නැත
සිසිල් ජලයේ නැහැවි නැහැවී
හිරු රැසින් හැඩ දමා දිලිසී
රඟන සත් පෙති සිහින වේ වී
පොළොව සැමදා හඬ යි වැලපී