මා සඳ නොව ඒ හින්දා…..

Share

රෑ අහසේ තරු නැතිදා

සඳ රහසේ ඉකිබින්දා

තරු දහසක් පැයූ දා

එක තරුවක් නෙත ගැටුණා

ඒ තරුවට සිත බැඳුණා

සඳ තරුවට පෙම පිදුවා

තරුව සඳට පෙම් බැඳි දා

සඳ මුව හසරැල් නැගුණා

අමාවකට සඳ නැති දා

තනි තරුවට දුක දැනුණා

මා සඳ නොව ඒ හින්දා

ඔබ ළඟ සැමදා ඉන්නම්

ඔබ තරුවක් වෙන්න එපා

අහස මගෙන් දුර හින්දා

Image Courtesy : Chamathka Gamage

 
Tagged : /