ගහක් ගැන කතාවක්

Share

සිසිරයට පෙර උදා වන
හේමන්තයේ
කොළ හැලී ගිය විටදි
ගුරු පැහැ ගැන්වී
මියෙන්නට සිතුණු වාර
අනන්ත ය…
හිම පියලි යට
සැඟ වී සීතලේ
නමුදු
යළිත් වසන්තයක්
උදා වන බැවින්
ඉවසා සිටිමි
නැවත වරක් මල්
පුබුදනු රිසින්….