මංමුලා වූවෙකුගේ කතාවක්..

Sanjula 0 Comments

බලා සිටියේ සයුරක් දෙස

සුකොමළ සුමුදු රැලි නන්වන

නිල්වන් ගැඹුරු ජල තලයකි

ඒ හඩකුත් නොම නැගෙන

දඟකම් පායි හද සතුටු කරමින්

දුටුවා දුර ඈත තරුවක ඡායාවක්

ජල තලය මත රඟ දක්වන

ඇස හැරෙව්වේ නිල්වන් අහස වෙත

ඒ තරුව දකිනා රිසියෙන්

දුර ඈත ය එය

ළං නො විය හැක කිසිදාක

යොමා ගත්තේ ඇස දිගින් දිගටම

නිල්වන් අසිරි අහස දකිනු රිසියෙන්

ලොව දුටුවේ ඒ දුර ඈත තරුව දෙස බලනා අයුරක් ය

සයුරු තෙරින් සිත ගැලවී ගත්තා සේ හැඟේ

අතරමං වූවෙකු වෙත මග පෙන්වන්නෙක් ..

මග පෙන්වීමක් කරනු මැනවි

 

Image courtesy : http://download-wallpaper.net/single/57_sky-stars-moon-wallpapers_20.html