පෙති ගිලිහුණු මලක්…

Sandaru , 0 Comments

එකම ගසෙක

එකම පොකුරක

එකම හිමිදිරියේ

සුපිපුණි සොයුරියන් සමඟින්

එනමුදු මා සැරසූ

එක් පෙත්තක්

අහිමි වූයේ

සැදැහවත් අතකින් නෙළන විට

බුදු පුදට

මුණි පාමුල වැතිර

පූජා වීමට

පමණි පැතුවේ

එනමුදු ඉවත් කොට මා

සොයුරියන් මල් වට්ටියක ඇසිරී

පිදුණා මුණි පාමුල

අහෝ ඒ කුසලය

අහිමි වූයේ කිම මා හට

එක් පියුම් පෙත්තක්

ගිලිහී යාමේ වරදට ද…

image courtesy : https://www.khasiat.co.id/getah/bunga-kamboja.html