කේන්දරය

Share

බුධ සිකුරු අඟහරු
ලෙසින් ගෙන එයි දිවසුරු
ඊට නොදෙවනි සෙනසුරු
කරයි කේන්දර උඩු යටිකුරු

නීච ග්‍රහයකු වූ සඳු
යෙදුනහොත් නැත සහකරු
නොයෙන්නට හතලිහ වනතුරු
තියයි පූජා පලතුරු

ඉගෙනුමට ගන්නා ගුරු
යෙදේ නම් විස්සෙන් පසු
කල හොඳාවේ ඉන් මතු
පටන් ගැන්මම වෙයි සරු

මනමාලකම පිරූ
සිකුරු වේ ඒ නිරතුරු
බ්‍රහස්පති කුජ රවි දැරු
කේන්දර ඇත බලගතු

 

Written By ; Nethmi Tharika

Image courtesy ; https://i.ytimg.com/vi/3bGraeIkaJw/maxresdefault.jpg

 
Tagged : /