කෝ සම්මා සතිය ඉතින් !

Share

විමසමි සිතමී
සිතුයෙන් හැඳින ගතිමි
නිබඳවම පියඹා යන
සිතුවිලි නැති බැව් නිසසල

බොහෝ අතපසු වීම්
සමහරක් අමතක වීම්
පාර කපනා සැටිය එලෙසින්
නිබඳවම මහ දුකකට
මතකෙට නඟා ගනිමි එය මම

ඉතින් සිත,
මෙතැනම සිටිනු අසමින් මෙය
අවනත වෙමින් පවසනා දේටම
නොඅසා ප්‍රති පැන මාගෙන
මතකේ රඳවා ගනු ඉතින් ඔබ
අවැසි හැම තැන ඔබ සරනු විට
කෝ සම්මා සතිය එතකොට !

Image Link : https://images.app.goo.gl/ZpoNX8b86SxLYkgb7 

 
Tagged : /