සොඳුරු වසන්තය..

Share

සොඳුරු වසන්තයක ඇරබුමකි මෙය…
සදා නොමියන සෙනහසකි ඔබ..
ජීවිතය නම් ගංතෙරේ අප..
බලා සිටිනෙමු අතින් අත ගෙන…

බොහෝ දුර ඇත ගඟ ගලන්නට…
නමුදු අප ලොව තනිව ඇත අප..
උර තලයේ හිස හොවා ඔබ..
සෙනෙහසේ සුව හද දැනෙයි මට..

සදා තනි වූ අපේ ආලය..
නිම තෙරක් නැත සදා තනිවය..
ගගන තලයේ සැරිසරමු අප…
නිදහසේ පෙම් සුලඟ විඳ විඳ …..