සොයුරු දම් බැඳ තබමු පියවර…

ගෙවුණි දින සති සිහින දකිමින වරම් දිනනට සොඳුරු සරසවි සඵල වුණි පැතු ලෙසින් සැම හද පහස ලැබ අද පුරයෙ ... Read more

ආයු බොහෝ විස්සයි විස්ස !!

මාස දොළහක්, තවත් විදියකට කීවොත්  සති පනස් දෙකක්, එහෙමත් නැතිනම් දවස් තුන්සිය හැටස් පහක් ගතවෙලා ... Read more
Tagged : / /