නිදහසේ අභිමානය

අද දිනය වන විට ඔබ මා නිදහසේ මේ ලක්දිව ජීවත් වනුයේ අතීතයේ අප රටේ ජීවත් වූ අභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ... Read more