තේමා විරහිත වදනට සිත් රිසි වාරුවක්

නෙත් සෙවූ ඔබේ රුව හිත් කොනක සැඟවිලා... සිත සෙවූ පෙම් හැඟුම සිත් රැසක තනි වෙලා... දුර ගෙවූ සුසුම් ... Read more
Tagged : / /

නැති ද තව හුරු දසුන ගැටුණේ

තබා නෙත් යුග ඈත පියසේ හෙළා සුසුමන් දුකින් බර සේ කඳුළු සැලුවෙ ද දුකින් සිතු සේ යුවල තව නැති ... Read more
Tagged : / / /